top of page

Pravilnik o zasebnosti

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE V DRUŽBI ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o.

 

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

 

Atelje Zdravja Elite d.o.o. je prva zasebna samoplačniška pediatrična Ambulanta v Sloveniji, ki se ukvarja s personalizirano medicino.

Ker je delovanje in poslovanje v današnjem času neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov, je ena izmed naših zavez tudi spoštovanje zasebnosti tako naših sodelavcev kot tudi obiskovalcev našega portala, uporabnikov in drugih posameznikov ter varstvo njihovih osebnih podatkov, pri čemer se zavezujemo, da bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo in zavedamo se pomena zaupanja, varnosti in zasebnosti vseh posameznikov in jo tudi spoštujemo. Zasebnost vseh posameznikov ščitimo tudi z razvojem tehnologije, ki omogoča varno spletno izkušnjo.

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Podjetje ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

 

a) ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov (sodelavcev, obiskovalcev in uporabnikov portala, kupcev v spletni trgovini ter drugih) na podlagi oz. v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c GDPR) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so MNZ, FURS, različne inšpekcije ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ itd.) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

b) ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov (uporabnikov spletne strani, ki na portalu ustvarijo uporabniški račun), v okviru in za namen izvajanja pogodb, podporo uporabnikom, tudi za namen sklenitve pogodb in v fazi pogajanj (6/I člen točka b GDPR).

 

Na podlagi pogodbe ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke uporabnikov spletnega profila spletne trgovine (registriranih kupcev v spletni trgovini). Podatki, ki se za namen uresničevanja pravic in obveznosti uporabnika spletnega profila pridobijo in v nadaljevanju obdelujejo za ta namen, so natančno opredeljeni v Splošnih pogojih poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.dr-tina.com.

 

Na podlagi pogodbe ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih in drugih sodelavcev (študentje), ki s podjetjem sodelujejo na podlagi ene izmed oblik delovnega razmerja, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

 

c) ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe) obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na našo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, intelektualne lastnine, osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani, preprečevanje zlorab spletnih strani in zagotavljanje informacijskega sistema), in za analitične in statistične namene. V tem primeru se zbirajo predvsem podatki obiskovalcev spletne strani, ki služijo identifikaciji: IP-naslov računalnika ali mobilne naprave, vrsta brskalnika, imena domen, datum in čas dostopa ter obiskane strani. Poleg namena zmanjševanja tveganj vdorov in nepooblaščenih dostopov, se ti podatki lahko uporabijo tudi v analitične in statistične namene ter za namen različnih analiz in statistik, potrebnih za preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih.

 

č) ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitve (6/I člen točka a GDPR) v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, in za namene oblikovanja in posredovanja prilagojenih ponudb storitev. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k privolitvi. Prav tako ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja novičk o novostih njegovih storitev. V tem primeru obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

d) Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja naše spletne strani oz. portala.

 

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

 

Poleg ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi njegovi obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, poleg njih pa osebne podatke podjetja obdelujejo tudi zunanji uporabniki, in sicer ZPIZ, ZZZS ter drugi državni organi na podlagi zakona.

 

Prenos osebnih podatkov lahko vključuje čezmejne prenose osebnih podatkov v tretje države. V skladu z evropsko zakonodajo bomo osebne podatke posredovali le prejemnikom, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite podatkov. Zagotavljamo vam, da bodo osebni podatki varovani v skladu z evropskimi standardi.

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o., Prisojna ulica 15, 2000 Maribor ali na info@dr-tina.com lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o., Prisojna ulica 15, 2000 Maribor ali na info@dr-tina.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

 

ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ATELJE ZDRAVJA ELITE, d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

bottom of page